Krujay Learning Center

 

 

Because the Learning

is not bound by

wall of the Classroom.

We travel the world

to get to know and learn from All things...Around us.

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3

May 12, 2009 by Krujay

คลิกที่หัวข้อที่ต้องการ download นะจ๊ะ

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง พันธุกรรม หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ไฟฟ้า
1.พันธุกรรมคืออะไร ใบความรู้ที่ 1 16.การผลิตกระแสไฟฟ้า ใบความรู้ที่ 16
ใบกิจกรรมที่ 1 ใบกิจกรรมที่ 16
2.โครโมโซมและยีน ใบความรู้ที่ 2 17.กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์
ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า
ใบความรู้ที่ 17
ใบกิจกรรมที่ 2 ใบกิจกรรมที่ 17
3.กระบวนการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม
ใบความรู้ที่ 3 18.การใช้พลังงานไฟฟ้า ใบความรู้ที่ 18
ใบกิจกรรมที่ 3 ใบกิจกรรมที่ 18
4.โรคทางพันธุกรรม ใบความรู้ที่ 4 19.การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ใบความรู้ที่ 19
ใบกิจกรรมที่ 4 ใบกิจกรรมที่ 19
5.เทคโนโลยีชีวภาพ ใบความรู้ที่ 5 20.การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน ใบความรู้ที่ 20
ใบกิจกรรมที่ 5 ใบกิจกรรมที่ 20
6.ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ชีวภาพ     
ใบความรู้ที่ 6    
ใบกิจกรรมที่ 6    
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์
7.ความหลากหลายทางชีวภาพ ใบความรู้ที่ 7 21.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์       ใบความรู้ที่ 21
ใบกิจกรรมที่ 7 ใบกิจกรรมที่ 21
8.ความหลากหลายของพืช
และสัตว์
ใบความรู้ที่ 8 22.ประโยชน์ของอิเล็กทรอนิกส์ ใบความรู้ที่ 22
ใบกิจกรรมที่ 8 ใบกิจกรรมที่ 22
9.ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในท้องถิ่น
ใบความรู้ที่ 9 23.การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ใบความรู้ที่ 23
ใบกิจกรรมที่ 9 ใบกิจกรรมที่ 23
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เอกภพ
10.ระบบนิเวศคืออะไร ใบความรู้ที่ 10 24.ระบบสุริยะ ใบความรู้ที่ 24
ใบกิจกรรมที่ 10 ใบกิจกรรมที่ 24
11.ประชากรในระบบนิเวศ     ใบความรู้ที่ 11 25.ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ใบความรู้ที่ 25
ใบกิจกรรมที่ 11 ใบกิจกรรมที่ 25
12.การถ่ายทอดพลังงาน        ใบความรู้ที่ 12 26.กาแล็กซีและเอกภพ ใบความรู้ที่ 26
ใบกิจกรรมที่ 12 ใบกิจกรรมที่ 26
13.วัฏจักรของสาร    ใบความรู้ที่ 13 27.ดาวฤกษ์                ใบความรู้ที่ 27
ใบกิจกรรมที่ 13 ใบกิจกรรมที่ 27
14.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใบความรู้ที่ 14 28.เทคโนโลยีอวกาศ ใบความรู้ที่ 28
ใบกิจกรรมที่ 14 ใบกิจกรรมที่ 28
15.การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
ใบความรู้ที่ 15    
ใบกิจกรรมที่ 15    


back

แหล่งอ้างอิง:
หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 ของ อจท.
หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ สสวท.

Last Update 12 April 2009